• ارادت گوئیته را نسبت به خواجه  شمس الدین حافظ شیرازی ، در قسمت « شعر » بخوانید

 

 

خیام ، خیام نیست

 

آورد به اِضطرارم اول به وجود

جز حیرتم از حیات چیزی نفزود

رفتیم به اِکراه و ندانیم چه بود

ازین آمدن و بودن و رفتن مقصود

همیشه در بیوگرافی خیام میخوانیم که ، فیلسوف ، منجم ، ریاضی دان ، شاعر .

بیهقی شاگرد عمر خیام منجم بود اما در تاریخ بیهقی از شاعر بودن استادش حرف نمیزند .

پنجاه سال بعد از مرگ عمر خیام ، کسی هشتاد و سه تا رباعی را بیرون آورده و میگوید که اینها را خیام

منجم سروده است ....

این مطلب را درقسمت «کلبه ی یاران بخوانید»

 

واصل سایه ی حافظ

 

زنده گینامه ی واصل

 

دبیرالملک میرزا محمد نبی واصل فرزند میرزا محمد هاشم خان نبیره ی علیرضاخان مستوفی عهد احمدشاه ابدالیست. میرزا محمد هاشم خان از بزرگان و معاریف شهر کابل بوده و علیرضا خان همان شخصی است که محله ی مشهور علیرضا خان در شهر کهنه کابل به نام او مسما است

....واصل به سال ۱۲۴۴ هجری قمری در ده افغانان کابل چشم به جهان گشود

 

 .این مطلب را درقسمت شعر بخوانید